Có 1 kết quả:

jú kǎo

1/1

jú kǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bake
(2) gratin