Có 1 kết quả:

bèi shāo

1/1

bèi shāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to roast
(2) to bake (e.g. mineral ore)