Có 1 kết quả:

fén shī

1/1

fén shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cremate