Có 1 kết quả:

fén shī ㄈㄣˊ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cremate