Có 1 kết quả:

fén shī lú ㄈㄣˊ ㄕ ㄌㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) crematorium
(2) crematory oven