Có 1 kết quả:

fén huǐ

1/1

fén huǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn down
(2) to destroy with fire

Một số bài thơ có sử dụng