Có 1 kết quả:

fén shāo

1/1

fén shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn
(2) to set on fire