Có 1 kết quả:

fén gāo jì guǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to burn the midnight oil (idiom); to work continuously night and day