Có 1 kết quả:

fén xiāng jìng shén

1/1

fén xiāng jìng shén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burn incense in prayer to a God