Có 1 kết quả:

wú zhōng shēng yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to create something from nothing (idiom)