Có 1 kết quả:

wú shì bù dēng sān bǎo diàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. One doesn't visit a temple without a cause. (idiom)
(2) fig. to visit sb with an ulterior motive (esp. to ask for sth)
(3) having a hidden agenda