Có 1 kết quả:

wú shì shēng fēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make trouble out of nothing