Có 1 kết quả:

wú rén wèn jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be of no interest to anyone (idiom)