Có 1 kết quả:

wú rén jià shǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unmanned
(2) unpiloted