Có 1 kết quả:

wú yǐ fù jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in the extreme (idiom)
(2) incapable of further increase