Có 1 kết quả:

wú yǐ wéi bào

1/1

Từ điển Trung-Anh

unable to return the favor