Có 1 kết quả:

wú sì

1/1

wú sì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely
(2) unworthy (self-deprecatory term)

Một số bài thơ có sử dụng