Có 1 kết quả:

wú xìn yì

1/1

wú xìn yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in bad faith
(2) false
(3) perfidious