Có 1 kết quả:

wú yǐ wú kào

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 無依無靠|无依无靠[wu2 yi1 wu2 kao4]