Có 1 kết quả:

wú chū qí yòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) matchless
(2) without equal
(3) there is nothing better