Có 1 kết quả:

wú zhù

1/1

wú zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) helpless
(2) helplessness
(3) feeling useless
(4) no help

Một số bài thơ có sử dụng