Có 1 kết quả:

wú dòng yú zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aloof
(2) indifferent
(3) unconcerned