Có 1 kết quả:

wú kě wǎn huí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) irrevocable
(2) the die is cast