Có 1 kết quả:

wú kě fēi yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) irreproachable (idiom)
(2) nothing blameworthy about it at all