Có 1 kết quả:

wú míng zhàn sǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the unknown soldier (symbolizing war dead)