Có 1 kết quả:

wú míng shì

1/1

wú míng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anonymous (e.g. author, donor etc)