Có 1 kết quả:

wú guó jiè

1/1

wú guó jiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

without borders (used for organizations such as Médecins sans Frontières)