Có 1 kết quả:

wú dà wú xiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) no matter how big or small
(2) not distinguishing junior and senior