Có 1 kết quả:

wú qí bù yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nothing is too bizarre
(2) full of extraordinary things