Có 1 kết quả:

wú zì bēi

1/1

wú zì bēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stone tablet without inscription
(2) blank stele