Có 1 kết quả:

wú róng zhì yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

cannot be doubted (idiom)