Có 1 kết quả:

wú shī zì tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) self-taught
(2) to learn without a teacher (idiom)