Có 1 kết quả:

wú xù

1/1

wú xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disorderly
(2) irregular
(3) lack of order