Có 1 kết quả:

wú dǐ kēng

1/1

wú dǐ kēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the bottomless pit (Hell in the Bible)
(2) pitless (elevator)