Có 1 kết quả:

wú hòu

1/1

wú hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lack male offspring

Một số bài thơ có sử dụng