Có 1 kết quả:

wú zhēng bù xìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

without proof one can't believe it (idiom)