Có 1 kết quả:

wú xìng

1/1

wú xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sexless
(2) asexual (reproduction)

Một số bài thơ có sử dụng