Có 1 kết quả:

wú xìng fán zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

asexual reproduction