Có 1 kết quả:

wú guài hū

1/1

wú guài hū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) No wonder!
(2) not surprising