Có 1 kết quả:

wú héng

1/1

wú héng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lack patience

Một số bài thơ có sử dụng