Có 1 kết quả:

wú huàn zǐ

1/1

wú huàn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Sapindales
(2) order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee

Một số bài thơ có sử dụng