Có 1 kết quả:

wú qíng wú yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

completely lacking any feeling or sense of justice (idiom); cold and ruthless