Có 1 kết quả:

wú yì zhōng

1/1

wú yì zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accidentally
(2) unintentionally
(3) unexpectedly