Có 1 kết quả:

wú yì jiān

1/1

wú yì jiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inadvertently
(2) unintentionally