Có 1 kết quả:

wú suǒ bù néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

omnipotent