Có 1 kết quả:

wú suǒ wèi

1/1

wú suǒ wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be indifferent
(2) not to matter
(3) cannot be said to be