Có 1 kết quả:

wú yuán

1/1

wú yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without support
(2) helpless