Có 1 kết quả:

wú xiào

1/1

wú xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not valid
(2) ineffective
(3) in vain