Có 1 kết quả:

wú hé huà

1/1

wú hé huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make nuclear-free
(2) to de-nuclearize