Có 1 kết quả:

wú hé qū

1/1

wú hé qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear weapon-free zone